Waarom zijn wij anders?

Algemene voorwaarden

 

 • De LVN therapeut (hierna te noemen ‘behandelaar’), handelt conform de LVNT beroepsvereniging regelgeving. 
 • De cliënt verplicht zich relevante informatie over de lichamelijke- en/of psychische gesteldheid aan de behandelaar te verstrekken. 
 • De cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. De kosten van de gereserveerde tijd worden bij niet tijdig afmelden of niet opdagen in rekening gebracht. 
 • Behandelingen worden meteen na afloop per PIN of creditcard betaald. Achteraf wordt door de behandelaar een factuur per email verzonden. 
 • De behandelaar betracht geheimhouding t.a.v. de door cliënt verstrekte privé en gezondheidsgegevens. 
 • Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 
 • Indien cliënt op eigen initiatief een reguliere behandeling en/of gebruik 
 • van medicatie beëindigt, wijzigt of opschort, is hij/zij verplicht de behandelaar daarvan op de hoogte te brengen. 
 • De behandelaar verricht alleen behandelingen waarvoor hij gecertificeerd en opgeleid is. 
 • De behandelaar verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. 
 • De actuele tarieven van de consulten en behandelingen zijn zichtbaar op de website van de praktijk en op een tarievenlijst zichtbaar in de praktijk. 
 • Bij een psychische aandoening, kan een behandeling meer instabiliteit veroorzaken. Geef bij een intake altijd uw eventuele psychische/psychiatrische achtergrond aan. 
 • De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 
 • De behandelaar heeft een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 • TOREN Ayurveda & Ayuryoga is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en vermissing van persoonlijke eigendommen van cliënt. 
 • De behandelaar behoudt zich het recht voor een consult/behandeling te weigeren, indien naar het oordeel van behandelaar sprake is van drank-en/of drugsgebruik en/of een niet-hygiënische situatie van cliënt. 
 • Bij behandeling van minderjarigen zal altijd één van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers aanwezig zijn in dezelfde ruimte als de minderjarige cliënt en behandelaar. 
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan cliënt zich eerst wenden tot uw behandelaar. Wordt de klacht niet naar uw welbevinden opgelost, kunt u een klacht indienen bij SCAG te Utrecht, welke organisatie voor de LVNT-leden de klachtenbehandeling uitvoert.  

UW PRIVACY 


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens 
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
 
 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming 
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid 
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing 
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Bij kinderen treedt het termijn van 20 jaar in werking, na het behalen van de 18 jarige leeftijd. 
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats 
 • uw geboortedatum 
 • de datum van de behandeling 
 • een korte omschrijving van de behandeling.
 • de kosten van het consult 

 
Bij eventuele vragen kunt u contact met mij opnemen via mijn e-mail adres; toren.ayurveda@outlook.com

Behandelovereenkomsten

Behandelovereenkomst minderjarigen

Als natuurgeneeskundig therapeut voldoe ik aan de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Om dit te waarborgen stel ik bij elke eerste behandeling een behandelovereenkomst op en als ik een minderjarige behandel, eveneens een minderjarigen toestemmingsformulier. Beide documenten worden dan zowel door jou als mijzelf ondertekend.

Behandelovereenkomst volwassenen

Ook voor volwassenen werken we op basis van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) met een behandelovereenkomst.

Vergoedingen zorgverzekeraars

Ayurvedische consulten en behandelingen komen voor vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking. Dit hangt echter af van de dekking van uw aanvullende ziektekostenverzekering.
Let op: wellness komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Wilt u weten hoe het bij uw verzekeraar zit?
Klik dan op de link en kijk in het overzicht.

Beroepsvereniging

Wij zijn lid van beroepsvereniging LVNT.

Stichting RBCZ

Wij zijn tevens lid van Stichting RBCZ.
 

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. 


Klachtenregeling

Uiteraard doen wij ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u echter niet tevreden zijn, komen we graag samen tot een oplossing. Indien dit voor u niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de S.C.A.G. Deze organisatie neemt klachten in behandeling voor de therapeuten van onze beroepsvereniging ANVAG.

Klik op onderstaande link voor meer informatie 

Bedrijfsgegevens

KvK-nr 68546556
BTW-ID NL001469588B22